Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby

Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby


Tyto všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím e-mailové komunikace nebo prostřednictvím on-line obchodu Svět tašek umístěného na webovém rozhraní https://shop.svettasek.cz (dále jen „objednávkové rozhraní“ nebo „webové rozhraní“) mezi naší společností: SVĚT TAŠEK spol. s r.o., se sídlem Křižíkova 2158, 256 01, Benešov IČ: 25671707 DIČ: CZ25671707 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 59909 adresa pro doručování: Nuselská 318/116, 140 00 Praha 4 - Michle telefonní číslo: +420 210 084 319 kontaktní e-mail: info@svettasek.cz jako prodávajícím a podnikatelem či právnickou osobou jako kupujícím (oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).


1. Úvodní ustanovení


1.1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy či další smlouvy zde uvedené (dále jen jako „smlouva“) prostřednictvím objednávkového rozhraní.


1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem pro podnikatele a právnické osoby, Zásadami ochrany osobních údajů, a dále podmínkami a pokyny uvedenými v emailové komunikaci či na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).


1.3. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupující, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby. Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se neuplatní tyto obchodní podmínky, ale Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele.


1.4. Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s jejich obsahem souhlasí.


1.5. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezme.


2. Objednávka a uzavření smlouvy


2.1. Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím.


2.2. Kupující provádí objednávku prostřednictvím objednávkového rozhraní. Buď přímo prostřednictvím webového rozhraní jejím odesláním nebo zasláním objednávky prostřednictvím e-mailové komunikace. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, přesně určený způsob potisku zboží (jen při emailové objednávce), zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Kupující je povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zadáním platného identifikačního čísla do objednávky.


2.3. Při objednávání prostřednictvím e-mailové komunikace kupující pro identifikaci požadovaného zboží použije webové rozhraní, kde je uveden seznam zboží včetně popisu (viz odstavec výše), nebo příslušný katalog či jiný seznam zboží prodávajícího.


2.4. Při uzavírání smlouvy prostřednictvím e-mailové komunikace zpracuje prodávající pro kupujícího po obdržení kompletních podkladů úplnou cenovou nabídku na dodání zboží, včetně případně požadovaných tiskových služeb (při realizaci obchodu prostřednictvím webového rozhraní se cenová nabídka nezpracovává, kupující přímo odesílá objednávku).


2.5. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout. Objednat potisk tašek a případné další služby (dále jen společně jako „tiskové služby“) umožňuje prodávající pouze prostřednictvím e-mailové komunikace. V případě zájmu o tiskové služby kupující zašle poptávku na tiskové služby a současně sdělí prodávajícímu svůj zájem o tiskové služby. Po odeslání poptávky bude kupující případně kontaktován prodávajícím kvůli bližším informacím o požadovaných tiskových službách a cenové nabídce (prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky). Texty, popřípadě obrazový materiál, jako jsou fotografie či grafická díla (dále jen „tisková data“), která mají být použita v rámci tiskových služeb, kupující zašle prostřednictvím e-mailu, popř. jiným oboustranně odsouhlaseným způsobem.


2.6. Prodávající neuchovává poskytnutá tisková data pro další objednávky kupujícího. V případě podání nové objednávky je nutné zadat nová tisková data, nebude-li mezi stranami dohodnuto něco jiného.


2.7. Zasláním tiskových dat uděluje kupující prodávajícímu souhlas s použitím tiskových dat pro marketingové účely prodávajícího, zejména pak zobrazením tiskových dat na webovém rozhraní.


2.8. Tisková data lze předat ve formátech, barvách a rozměrech, které jsou stanoveny prodávajícím. Jedná se zejména o formáty Corel, EPS, AI, PDF. Při předání tiskových dat je kupující povinen postupovat v souladu s informacemi a pokyny prodávajícího. V případě, že prodávajícímu nebudou tisková data předána nebo nebudou předána v uvedené formě a kupující tento nedostatek neodstraní, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady, které ve spojitosti s požadovaným plněním již vynaložil.


2.9. Při předání chybných tiskových dat (například tisková data ve špatném rozlišení) není prodávající odpovědný za vadné plnění.


2.10. Prodávajícímu lze předávat pouze tisková data, ke kterým má kupující příslušná oprávnění a která neporušují platné právní předpisy České republiky. Je zejména zakázáno předávat prodávajícímu tisková data, která:


- jsou svou povahou pornografií či dětskou pornografií


- zobrazují násilí na člověku či zvířatech


- porušují autorská práva třetích osob


- která jiným způsobem porušují platné právní předpisy České republiky nebo dobré mravy.


 


2.11. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího.


2.12. V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50 % z ceny zboží. Pokud již prodávající vynaložil v souvislosti se smlouvou náklady, náleží mu též náhrada těchto účelně vynaložených nákladů v plné výši.


3. Dodací podmínky


3.1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.


3.2. Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit kupující dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.


3.3. Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.


3.4. Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je kupující povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.


3.5. Nepřevzetím zboží ze strany kupujícího není dotčeno právo prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny v plné výši. V případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které prodávajícímu vzniknou z důvodu nepřevzetí zboží. V případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího má prodávající dále právo od smlouvy odstoupit.


3.6.  Množstevní tolerance kusů v originálních baleních je možná +/- 1% z počtu, uvedeného na balení. Nepřesnosti v rámci této tolerance nejsou důvodem k reklamaci.


4. Platební podmínky


4.1. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených na objednávkovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:


- v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru


- bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet prodávajícího na základě zálohové faktury.


Prodávající je oprávněn neumožnit platbu zboží po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je faktura přiložena ke zboží společně s dodacím listem.


4.2. Při platbě v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


4.3. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.


4.4. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných dluhů kupujícího.


4.5. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč), popřípadě po vzájemné dohodě smluvních stran předem i v EUR.


4.6. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami kupující souhlasí s vystavením daňového dokladu elektronickou formou. Daňový doklad může být dle volby prodávajícího přiložen také ke zboží a doručen se zbožím.


5. Odstoupení od smlouvy


5.1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).


5.2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny. Zároveň má v tomto případě prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny zboží, splatnou první den po vzniku nároku na tuto smluvní pokutu.


5.3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.


5.4. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.


5.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.


5.6. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu již převzaté zboží  nejpozději do 10 dní od účinnosti odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu cenu zboží předtím, než mu bude vráceno zboží po odstoupení od smlouvy.


5.7. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti.


6. Práva z vadného plnění


6.1. Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí Reklamačním řádem pro podnikatele a právnické osoby prodávajícího.


7. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího


7.1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:


- uchovávat jako důvěrné


- neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě


- nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy


- nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.


7.2. Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu prodávajícím.


8. Registrace na objednávkovém (webowém) rozhraní


8.1. Registrací prostřednictvím registračního formuláře na objednávkovém (webovém) rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu má povinnost kupující uchovávat v tajnosti. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, může prodávající bez náhrady zrušit. V případě změn v údajích kupujícího doporučuje prodávající provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.


8.2. Prostřednictvím uživatelského účtu může kupující především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na objednávkovém (webovém) rozhraní.


8.3. Vezměte na vědomí, že prodávající má právo uživatelský účet kupujícího bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím účtu kupujícího dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.


9. Ochrana autorských práv, odpovědnost a užívání objednávkového rozhraní


9.1. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní, stejně tak i elektronických dokumentů v emailové komunikaci (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn autorským právem prodávajícího nebo právy dalších osob. Obsah kupující nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu prodávajícího či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na objednávkovém rozhraní. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.


9.2. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do objednávkového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní kupující nesmí používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustí kupující jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je prodávající oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit kupujícího přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je kupující dále povinni uhradit prodávajícímu škodu, která jednáním kupujícího dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši. Prodávající upozorňuje na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.


10. Závěrečná ustanovení


10.1. Pokud vztah související s užitím objednávkového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem (s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží).


10.2. Smluvní strany si sjednávají místní příslušnost obecného soudu prodávajícího k projednávání veškerých případných sporů souvisejících s právními poměry založenými těmito obchodními podmínkami nebo smlouvou.


10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


 


Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 27.9.2021


 


 


Reklamační řád pro podnikatele a právnické osoby


 


Tento Reklamační řád pro podnikatele a právnické osoby (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného podnikatelem či právnickou osobou prostřednictvím on-line obchodu Svět tašek od naší společnosti: SVĚT TAŠEK spol. s r.o., se sídlem Křižíkova 2158, 256 01, Benešov IČ: 25671707 DIČ: CZ25671707 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 59909 adresa pro doručování: Nuselská 318/116, 140 00 Praha 4 - Michle telefonní číslo: +420 210 084 319 kontaktní e-mail: info@svettasek.cz


 


1. Odpovědnost prodávajícího za vady


1.1. Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:


-  je v ujednaném množství


- odpovídá jakosti a provedení, které byly mezi kupujícím a prodávajícím sjednány, případně podle smluveného vzorku nebo předlohy, popřípadě podle účelu patrného ze smlouvy jinak pro účel obvyklý


- za vadu zboží je též považována situace, kdy prodávající dodá kupujícímu jiné zboží, než jaké bylo mezi nimi sjednáno


- nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.


- prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost a ustanovení § 2113 občanského zákoníku se neuplatní, nebude-li individuálně sjednáno jinak.


1.2. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.


1.3 Za vadu zboží zpravidla nelze považovat nedokonalosti tisku, které nejsou okem rozeznatelné ze vzdálenosti 0,75m. Zároveň upozorňujeme, že nelze srovnávat tiskovou kvalitu sítotisku a tisku Digiflexem s tiskem ofsetovým, jelikož není technologicky možné, aby uvedené tiskové techniky takto vysoké kvality dosahovaly.

1.4 Pro posuzování kvality tisku na PE taškách se přilnaovst potisku posuzuje z hlediska oděru (oděrem) nikoliv fyzickou deformací (mačkání) tašek.

1.5. Za vadu zboží nelze považovat množstevní odchylky v originálních baleních v toleranci dle článku 3.6. Všeobecných obchodních podmínek pro podnikatele a právnické osoby (B2B).


 


 


2. Práva kupujícího z vadného plnění


2.1. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117.


2.2. Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí kupujícímu tato práva z vadného plnění:


a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci


b) přiměřená sleva z kupní ceny


c) odstoupení od smlouvy.


2.3. Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:


a) odstranění vady


b) přiměřenou slevu z kupní ceny.


2.4. O zvoleném způsobu řešení reklamace je kupující povinen informovat prodávajícího při oznámení vady, jinak o něm rozhodne prodávající. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s prodávajícím. Pokud kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen to prodávajícímu doložit. Kupující bere na vědomí, že dokud neuplatní své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající oprávněn dodat mu chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).


2.5. Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že kupující nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případě, že:


a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci


b) kupující použil věc ještě před objevením vady


c) kupující nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím


d) kupující věc prodal ještě před objevením vady, anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá mu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.


 


3. Nemožnost uplatnění práv z vadného plnění


3.1. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud o vadě před převzetím věci věděl nebo vadu sám způsobil.


3.2. Nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:


- opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním


- věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána


-  nebo vyplývá-li to z povahy věci.


 


4. Postup při reklamaci


4.1. Kupující je povinen reklamaci u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Pro přijímání reklamovaného zboží je určena kontaktní adresa prodávajícího.


4.2. Závazný postup při reklamaci:


- pro rychlejší vyřízení může kupující o reklamaci předem informovat prodávajícího telefonicky, emailem či písemně


- kupující je povinen informovat prodávajícího o tom, jaké právo z vadného plnění si zvolil, popsat závadu a/nebo popsat, jak se projevuje


- reklamované zboží doručí kupující prodávajícímu (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá), přičemž při zasílání je kupující povinen zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení


- kupující ke zboží přiloží doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.


4.3. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy bylo prodávajícímu doručeno reklamované zboží.


4.4. V souladu s občanským zákoníkem má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Kupující bere na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musí uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.


 


Tento Reklamační řád je platný a účinný od 27.9.2021