!!! EXPEDICE ZBOŽÍ V ZÁVĚRU ROKU 2022 A NA ZAČÁTKU ROKU 2023!!!


POSLEDNÍ LETOŠNÍ OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ PRO ODESLÁNÍ PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU BUDE MOŽNÁ 19.12.2022 (ODEŠLEME 20.12.2022).
POSLEDNÍ LETOŠNÍ OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ PRO OSOBNÍ ODBĚR BUDE MOŽNÁ 21.12.2022 (ODBĚR NEJPOZDĚJI 22.12.2022).
V OBDOBÍ OD 21.12.2022 DO 05.01.2023 NEBUDE MOŽNOST EXPEDOVAT ZBOŽÍ Z NAŠEHO SKLADU.
OD 23.12.2022 - 01.01.2023 BUDE PROBÍHAT V NAŠÍ SPOLEČNOSTI CELOFIREMNÍ DOVOLENÁ.
VE DNECH 02.01 - 04.01.2023 BUDOU PAK V NAŠEM SKLADU PROBÍHAT INVENTURY.
PRVNÍ EXPEDICE ZBOŽÍ PO NOVÉM ROCE BUDE MOŽNÁ AŽ 05. - 06.01.2023.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU 2023!

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele


Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele (B2C)


 


Tyto všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím e-mailové komunikace nebo prostřednictvím on-line obchodu Svět tašek umístěného na webovém rozhraní https://shop.svettasek.cz (dále jen „webové rozhraní“; společně obě formy objednávání dále jen „e-rozhraní“) mezi naší společností: SVĚT TAŠEK spol. s r.o., se sídlem Křižíkova 2158, 256 01, Benešov IČ: 25671707 DIČ: CZ25671707 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 59909 adresa pro doručování: Nuselská 318/116, 140 00 Praha 4 - Michle telefonní číslo: +420 210 084 319 kontaktní e-mail: info@svettasek.cz jako prodávajícím a vámi jako kupujícím.


 


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


 


1.1. Shrnutí obsahu obchodních podmínek Kupní smlouvou se zavazujeme dodat vám zboží uvedené v objednávce a vy se zavazujete toto zboží převzít a zaplatit nám kupní cenu. Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany (podle článku 2). Informace o cenách se nacházejí v článku 3. Možné způsoby platby a dodání naleznete v článku 4 a 5. Informace o možnosti odstoupení od smlouvy po převzetí zboží jsou v článku 6. Reklamace se řídí naším Reklamačním řádem pro spotřebitele. Jako kupní smlouva (nebo jenom „smlouva“) se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Může tedy jít například i o smlouvu o poskytování služeb nebo o smlouvu o dílo.


1.2. Jedná se o spotřebitelskou smlouvu? O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek, ale Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod.


1.3. Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti? V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:


- těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti:


a/ Reklamačním řádem pro spotřebitele (B2C), podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží,


b/  Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů


- podmínkami a pokyny uvedenými na e-rozhraní zejména při uzavírání smlouvy


- objednávkou a jejím přijetím z naší strany, a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:


a/ zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)


b/ zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.


1.4. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami? Zasláním objednávky prostřednictvím e-rozhraní, což je též takto uvedeno i na každé objednávce v e-rozhraní (v e-shopu) těsně před jejím potvrzením


1.5. Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět? V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.


 


2. KUPNÍ SMLOUVA


2.1. Jak uzavíráme kupní smlouvu? Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Upozorňujeme, že prezentace zboží na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.


2.2. Jak podat objednávku? Objednávku můžete podat prostřednictvím e-rozhraní (tj. e-mailem nebo vyplněním formuláře na webovém rozhraní), přičemž objednávka musí obsahovat všechny nezbytné informace v rozsahu předepsaném ve formuláři na webovém rozhraní. Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky). V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje. Před odesláním objednávky zkontrolujte zadané údaje, po odeslání e-mailu s objednávkou či stisknutí tlačítka „Odeslat objednávku“ bude již Vaše objednávka závazná.


2.3. Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit? Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. V případě objednání tiskových služeb je objednávka závazná od okamžiku odsouhlasení naší cenové nabídky z vaší strany podle článku 2.5 obchodních podmínek. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 6), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.


2.4. Jak zjistíte, že jsme přijali objednávku a kdy je uzavřena smlouva? Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na emailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy převezmete objednané zboží.


2.5. Jak podat objednávku tiskových služeb? Potisk našeho zboží (dále jen jako „tiskové služby“) umožňujeme objednat pouze prostřednictvím emailové objednávky. Nikoliv však přes webové rozhraní. Chcete-li objednat tiskové služby, e-mailem specifikujte objednávku zboží a současně nám sdělte svůj zájem o tiskové služby a specifikujte jejich druh, rozsah a množství. Po odeslání objednávky vás případně budeme kontaktovat kvůli bližším informacím o požadovaných tiskových službách a o cenové nabídce (prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky). Po odsouhlasení cenové nabídky z vaší strany vypracujeme a zašleme vám ke schválení předtiskovou korekturu. Po odsouhlasení korektury z vaší strany začneme zpracovávat vaši objednávku. V případě objednávky tiskových služeb nedochází k uzavření smlouvy podle článku 2.2 obchodních podmínek, ale smlouva je uzavřena okamžikem, kdy nám bude doručen váš souhlas s cenovou nabídkou. Vezměte na vědomí, že tiskové služby lze objednat pouze v případě objednávky nejméně 100 kusů zboží.


2.6. Jakým způsobem nám můžete předat tisková data? Texty, popřípadě obrazový materiál, jako jsou fotografie či grafická díla (dále jen „tisková data“), která mají být použita v rámci tiskových služeb, od vás přijmeme prostřednictvím e-mailu, či v případě většího rozsahu prostřednictvím speciálních aplikací (např. www.uschovna.cz apod.). Upozorňujeme vás, že poskytnutá tisková data neuchováváme pro další objednávky klientů. V případě podání nové objednávky je nutné zadat nová tisková data, nebude-li mezi námi dohodnuto něco jiného. Zasláním tiskových dat podle článku 2.5 a tohoto článku 2.6. těchto obchodních podmínek nám udělujete svůj souhlas s použitím tiskových dat pro naše marketingové účely, zejména pak zobrazením tiskových dat na webovém rozhraní.


2.7. V jakém formátu lze tisková data předat? Tisková data lze předat ve formátech, barvách a rozměrech, které jsou stanoveny námi. Jedná se zejména o formáty Corel, EPS, AI, PDF. Případně další vhodné a možné formáty dat jsou uvedeny na e-rozhraní. V případě, že nám nebudou tisková data předána, nebo nebudou předána v uvedené formě, zavazujete se poskytnout nám součinnost při odstranění nedostatků, zejména dodáním nových tiskových dat ve správném formátu, barvě nebo rozměru. Pokud odmítnete nebo nebudete schopni součinnost podle přechozí věty poskytnout, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy. Dále jste povinni uhradit nám náklady, které jsme ve spojitosti se smlouvou již vynaložili. Vezměte na vědomí, že při předání chybných tiskových dat (například tisková data ve špatném rozlišení) nemůžeme být odpovědni za vadné plnění. Pokud si nejste jisti, v jakém formátu je vhodné tisková data předat, kontaktujte nás, rádi vám poradíme.


2.8. Jaká tisková data lze předávat? Lze nám předávat pouze tisková data, ke kterým máte příslušná oprávnění a která neporušují platné právní předpisy České republiky. Je zejména zakázáno předávat nám tisková data, která:


- jsou svou povahou pornografií či dětskou pornografií


- zobrazují násilí na člověku či zvířatech


- porušují autorská práva třetích osob


- která jiným způsobem porušují platné právní předpisy České republiky nebo dobré mravy.


Objednávku, která bude obsahovat tisková data v rozporu s tímto článkem, jsme oprávněni odmítnout.


2.9. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě? Dokumenty tvořící smlouvu jsou uvedeny na webovém rozhraní; v případě e-mailové objednávky vám budou zaslány e-mailem; ve výjimečných případech a na vaši žádost budou vytištěny a poslány Vám poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených. Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.


 


3. CENA


3.1. Může se cena na webovém rozhraní měnit? Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany. V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.


3.2. Lze kombinovat slevy z ceny zboží? Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém či objednávkovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.


 


4. PLATEBNÍ PODMÍNKY


4.1. Jaké způsoby platby přijímáme? Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:


- v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru


- bezhotovostně platební kartou při zaslání na dobírku (umožňuje-li tuto možnost zvolený dopravce)


- platební kartou při osobním odběru


- bezhotovostně bankovním převodem před dodáním zboží prostřednictvím zálohové faktury -          týká se zejména případů objednání zboží včetně tiskových služeb, či zboží vyráběného vám          přímo na zakázku


- bezhotovostně před dodáním zboží prostřednictvím platební brány;


- bezhotovostně po dodání zboží – zde v tomto případě zcela výjimečně a vždy je tento způsob platby určen a potvrzen naším obchodním zástupcem. Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.


4.2. Kdy nastane splatnost kupní ceny? V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží je cena splatná do tří dnů od přijetí objednávky či od přijetí informace o výši zálohové platby nebo dle splatnosti vystaveného daňového dokladu či zálohové faktury. Cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.


4.3. Můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem? Vezměte na vědomí, že v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny zboží a služeb (příp. její části) před jeho odesláním nebo předáním.


4.4. Jak vystavujeme účtenky v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb a daňový doklad? Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením účtenky podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů a daňového dokladu elektronickou formou.


 


5. DODACÍ PODMÍNKY


5.1. Jak posíláme zboží? Způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na dodání zboží jsou uvedené na e-rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.


5.2. Kdy vám zboží dodáme? Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Dobu dodání zboží externími dopravci však nemůžeme ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání nás kontaktujte a my budeme situaci s dopravcem řešit. Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky, případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě). Termín dodání zboží vyrobeného v rámci tiskových služeb podle článku 2.5 obchodních podmínek vždy stanovujeme individuálně při každé objednávce. Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu vás budeme informovat. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany. Vlastnické právo ke zboží nabýváte okamžikem zaplacení celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.


5.3. Jak postupovat při převzetí zboží? Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží. Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.


5.4. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete? Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním. V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru máme dále právo od smlouvy odstoupit. V případě osobního odběru tak můžeme učinit, pokud si zboží nevyzvednete do 5 pracovních dnů od odeslání objednávky (lhůtu lze prodloužit telefonicky nebo e-mailem). Pokud jste však již kupní cenu uhradili (v případě platby před dodáním zboží) máme dále právo přistoupit k svépomocnému prodeji zboží dle § 2126 občanského zákoníku.


5.5 Množstevní tolerance kusů v originálních baleních je možná +/- 1% z počtu, uvedeného na balení. Nepřesnosti v rámci této tolerance nejsou důvodem k reklamaci.


 


6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


6.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit? Od kupní smlouvy můžete jako spotřebitel bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu spolu se zbožím nebo na e-mail a neprodleně poté nám zaslat zboží na naši doručovací adresu. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář.


6.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky? Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena. Byl-li vám společně se zbožím poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.


6.3. Jakým způsobem nám vrátíte zboží? Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu, do jakékoliv provozovny nebo na adresu našeho sídla. Zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni jej takto převzít. K vrácenému zboží doporučujeme přiložit


- kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo jiný doklad prokazující koupi zboží


- písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz.


Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.


6.4. Kdy dostanete zpět své peníze? Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali. Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou vám tímto žádné další náklady), nebo způsobem, jaký budete požadovat. Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


6.5. Co když bylo vrácené zboží poškozené? Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Pokud zjistíme, že vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte nám za toto snížení hodnoty zboží.


6.6. Kdy od smlouvy odstoupit nelze? V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu. Toto se týká zejména potisku papírových tašek či výroby papírových tašek na míru.


6.7. Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my? Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:


- neobdrželi jsme od vás kupní cenu v době splatnosti nebo jste zboží nepřevzali


- zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat


- plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.


V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme vám přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte.


 


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174 občanského zákoníku). Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem pro spotřebitele. (B2C)


 


8. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE


8.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti? K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.


8.2. Jak vyřizujeme stížnosti? Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.


8.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu? Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu. Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


 


9. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ


9.1. Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní? Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.


9.2. K čemu uživatelský účet slouží? Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.


9.3. Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit? Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.


 


10. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ


10.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem? Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez 9 našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.


10.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní


Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši. Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.


 


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 27.9.2021